Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady sprzedaży i świadczenia usług sklepu pod adresem WARSZTATYDLAKOBIET.com
(dalej jako: „Sklep”)

 • 1. Informacje ogólne
 1. Sklep jest prowadzony przez Psychocentrum Sylwia Krajewska, adres: 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 13, NIP: 1250942620 (dalej jako: Psychocentrum).
 1. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż książek, kursu dla par, kart uważności oraz przytulalek.
 2. Psychocentrum można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@psychocentrum.pl Przetwarzanie danych osobowych przez Psychocentrum określone jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://psychocentrum.pl/polityka-prywatnosci/
 • 2. Definicje
 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – dostarczenie zamówienia potwierdzonego Zakupem na wskazany przez Klienta adres i w wybranej przez Klienta formie, realizowane w podanej Klientowi cenie i terminie.
 3. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Klienta w dowolnym miejscu i czasie, dostępny na psychocentrum.pl
 4. Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Psychocentrum.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – miejsce w Sklepie, w którym przed dokonaniem Zakupu Klient przechowuje wybrane Towary.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Psychocentrum pod adresem warsztatydlakobiet.com
 8. Towar – produkt oferowany przez Psychocentrum w Sklepie.
 9. Zakup – potwierdzenie wyboru Towaru przez Klienta skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Psychocentrum drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Zamówienie – Towary wybrane przez Klienta i potwierdzone jako Zakup, przed potwierdzeniem Zakupu rozumiane jako będące w procesie składania Zamówienia.
 • 3. Realizacja zamówień, płatności
 1. W Sklepie prezentowane są produkty wraz z opisem i zdjęciami Towaru, oraz cen. Klient zamawia wybrany przez siebie Towar dokonując Zakupu.
 2. W celu dokonania Zakupu oferowanych Towarów Klient:
 3. wybiera Towar prezentowany w Sklepie, a po wybraniu Towaru potwierdza jego Zakup przyciskiem „do Koszyka”; wybrany Towar znajduje się w Koszyku; po dodaniu do Koszyka Klient może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka; po skompletowaniu całego zamówienia Sklep przedstawi w Koszyku podsumowanie wybranego Towaru z podaniem ostatecznych cen;
 4. podaje w wyświetlonym formularzu pola dotyczące wyboru formy płatności oraz formy i adresu dostawy; przed dokonaniem płatności pojawi się ostateczne podsumowanie ceny Towarów, kosztów dostawy i ewentualnych innych cen lub kosztów;
 5. potwierdza wybór przyciskiem „Kupuję i płacę”, zaznaczając jednocześnie pole o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Brak oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu uniemożliwi dokonanie Zakupu;
 6. dokonuje płatności w cenie podanej w opisie Towaru; dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24 prowadzonym przez PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068.
 7. Potwierdzenie Zakupu przyciskiem „Kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Psychocentrum drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Po dokonaniu Zakupu Klient otrzyma potwierdzenie dokonania Zakupu i przyjęcia go przez Sklep do realizacji na wskazany przez siebie adres email. 
 9. Znajdujące się na stronach internetowych Sklepu informacje o Towarach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Towarów na ściśle określonych warunkach. Dokonanie Zakupu przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży odnośnie zamawianych w Sklepie Towarów.
 10. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury dokonywania Zakupu przez Klienta zamówienia (potwierdzenia Zakupu przez Sklep) obejmująca cenę Towaru oraz koszt dostawy.
 11. Ostateczną ceną Towaru, która wiąże Klienta i Psychocentrum w ramach zawartej umowy sprzedaży jest cena Towaru ujawniona w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta po dokonaniu wyboru formy dostawy i określenia formy płatności.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym powiadomi Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email.
 13. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zakupu w terminie wskazanym w opisie Towaru. Termin ten wskazany jest poprzez określenie zakresu czasowego w odniesieniu do Dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin Dostawy może ulec przedłużeniu, o czym Psychocentrum poinformuje wcześniej Klienta na wskazany przez niego adres email.
 14. Dostawa jest realizowana na wskazany przez Klienta w formularzu Zakupu adres.
 15. Klient powinien sprawdzić doręczoną w ramach Dostawy przesyłkę w obecności osoby dostarczającej Towar.
 16. Do każdego Zamówienia Psychocentrum  przesyła fakturę lub paragon wedle obowiązujących przepisów prawa obejmujący zamówione Towary. Psychocentrum nie jest płatnikiem VAT.
 • 4. Wymagania techniczne
 1. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie Zakupu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script, w najnowszej wersji;
  b) dostęp do Internetu,
  c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,
  d) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. W celu dokonania Zakupu Klient musi posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 4. Psychocentrum nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Klienta, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 5. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Sklepie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Psychocentrum zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Klienci zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania poprzez publikację informacji na ten temat na stronie internetowej Sklepu.
 • 5. Odpowiedzialność, rękojmia, reklamacje
 1. Psychocentrum  zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jednak w przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami odpowiedzialność ta ograniczona jest do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 2. Psychocentrum ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może zażądać obniżenia ceny, wymiany Towaru na wolny od wad lub naprawy Towaru, a jeśli wada jest istotna odstąpić od umowy.
 1. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny Psychocentrum nie uwzględni tego oświadczenia, jeżeli niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad (jeżeli jest to możliwe ze względu na specyfikę Towaru) albo wadę usunie. W przypadku, gdy Towar był już naprawiany lub wymieniany Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową jest niemożliwe lub powoduje nadmierne trudności po stronie Klienta albo nadmierne koszty.
 2. Jeżeli wymiana rzeczy lub jej naprawa okaże się niemożliwa do zrealizowania lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów Psychocentrum  może odmówić spełnienia tego żądania i zaproponować inne.
 3. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Psychocentrum. Towar przeznaczony do wymiany lub naprawy należy dostarczyć na adres: ul. Mazurska 13, 05-220 Zielonka.
 4. Psychocentrum  odmówi uwzględnienia żądania Klienta, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Towar pozbawiony jest wad zgłoszonych przez Klienta.
 5. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Klient kieruje do Psychocentrum w formie pisemnej na adres wskazany w Regulaminie. Jeżeli reklamacja obejmuje Towar, należy go dostarczyć na adres wskazany w ust. 5.
 6. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, Klient może przesłać ją na adres mail: kontakt@psychocentrum.pl  
 7. Psychocentrum rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • 6. Odstąpienie od umowy i zwroty
 1. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 i poniższych postanowieniach nie przysługuje w odniesieniu do Towarów online (kurs online) 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy opublikowanym na stronie Sklepu 
 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez Psychocentrum , oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie Psychocentrum  zwróci dokonane płatności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym koszt Dostawy. Psychocentrum  jest uprawnione do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili fizycznego zwrotu Towaru na adres wskazany w Regulaminie lub okazania dowodu przekazania Towaru do zwrotu przesyłką pocztową lub kurierską. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany tym samym środkiem, jakiego Klient użył do transakcji Zakupu.
 7. Psychocentrum  może z należnością tytułem zwrotu zapłaconej ceny potrącić wierzytelność, jaka mu przysługuje wobec Klienta z tytułu zmniejszenia wartości Towaru na skutek używania go poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Psychocentrum  zwróci Konsumentowi dokonane płatności według zasad określonych powyżej, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez klep, Psychocentrum nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów przez niego poniesionych w rozumieniu art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Koszt Dostawy nie ulega zwróceniu w przypadku zwrotu obejmującego część Towarów.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 7. Usługi online
 1. Psychocentrum  świadczy na rzecz Klientów również usługi online w postaci bezpłatnego Newslettera.
 2. Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może zapisać się na otrzymywanie Newslettera, w którym Psychocentrum  będzie przesyłało cyklicznie informacje o swoich produktach, promocjach i nowościach.
 3. Do otrzymywania Newslettera niezbędny jest aktywny adres mailowy oraz dostęp do internetu.
 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania Newslettera znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 5. W komunikacji z Psychocentrum Klient nie może stosować treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste Psychocentrum 
  lub osób trzecich.
 6. Klient może samodzielnie wypisać się z otrzymywania Newslettera po naciśnięciu oznaczonego do tego celu przycisku w treści Newslettera lub wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@psychocentrum.pl o treści „Wypisz mnie z Newslettera”.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Psychocentrum  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Psychocentrum;
  e) realizacji nowych funkcjonalności i usług w Sklepie.
 2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ust. 2 zostanie udostępniony Klientom na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu, a w czasie pomiędzy opublikowaniem zmienionego Regulaminu a jego wejściem w życie dokonał Zakupu lub skorzystał z usług online, które jeszcze nie zostały zrealizowane. W takim przypadku Klienta obowiązują zasady dotyczące praw konsumenta istniejące w chwili dokonywania Zakupu.
 3. Zmiany kosmetyczne Regulaminu, które nie wpływają na warunki świadczonych usług, nie wymagają publikacji w trybie ust. 2 powyżej.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepu oraz w siedzibie Psychocentrum.
 6. W celu rozwiązania ewentualnego sporu z Psychocentrum konsument może skorzystać z platformy ODR znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.